• Žiacka školská rada

    •  

     predseda: Adam Kriška (IV. S)

     podpredseda: Sabina Tomovičová (IV. M)

     koordinátor: PaedDr. Peter Antala

     členovia:

     Samuel Križanovič           IV. A

     Maximilián Brath              III. A

     Richard Solčiansky          III. A

     Jakub Bohunický              II. A      

     Martin Šuriak                     II. A

     Karol Horňáček                 II. A 

     Monika Sikoraiová            II. M

     Pavol Goryl                        I. B

     Ondrej Peter                       I. B

      

     ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY


     pri Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej, Ulica Fraňa Kráľa 20, Nitra


     Preambula
     V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.


     Článok I.
     Základné ustanovenia
     1. Žiacka školská rada sa ustanovuje pri SPŠSE, Ulica Fraňa Kráľa 20, Nitra a vo svojej činnosti sa bude riadiť týmto štatútom.
     2. Sídlo ŽSR je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.


     Článok II.
     Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady
     1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     2. Žiacka školská rada je iniciátorom a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.


     Článok III.
     Činnosť žiackej školskej rady
     1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
     2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
     3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy
     4. Iniciuje školskú záujmovú činnosti.
     5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
     6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
     7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.

      

     Článok IV.
     Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov
     1. Žiacka školská rada má 11 členov.
     2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.
     3. Pri odstúpení 5 a menej členov ŽSR sú noví členovia kooptovaní do ŽŠR.
     4. Nových členov vyberá ŽŠR z prihlásených záujemcov tajným hlasovaním.
     5. Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
     6. Predsedom sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.
     7. Z každej voľby sa robí zápisnica podpísaná zapisovateľom.
     8. Členstvo v ŽŠR zaniká odstúpením, zanechaním štúdia v SPŠ v Nitre, poškodzovaním jej dobrého mena či odvolaním, ak si člen neplní svoj povinnosti nadpolovičnou väčšinou žiackej školskej rady.


     Článok V.
     Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady
     1. Člen má právo:
     a) voliť a byť volený
     b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady
     c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať
     d) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady
     e) predkladať na rokovaniach žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály
     f) zrušiť členstvo
     2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie si povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
     3. Člen žiackej školskej rady je povinný spolupracovať pri plnení úloh, tlmočiť úlohy a závery zo zasadnutí všetkým žiakom v triede.
     4. Ak je člen žiackej školskej rady aj členom inej študentskej organizácie alebo občianskeho združenia (ŠPMK, ..), ktoré má podobnú činnosť ako ŽŠR, je povinný o jej činnosti informovať na zasadnutiach ŽŠR.
     5. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
     6. Z každého zasadnutia rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.


     Článok VI.
     Povinnosti predsedu žiackej školskej rady
     1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.
     2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, prepravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.
     3. Vypracuje plán práce na začiatku nového školského roka a správu o činnosti na konci školského roka a odovzdá na vedení školy.
     4. Predseda žiackej školskej rady má právo:
     a) požadovať vysvetlenie k absencii členov ŽŠR na zasadnutiach
     b) byť informovaný o činnosti členov ŽŠR poverených vykonaním zverenej úlohy
     c) rozdeľovať úlohy
     d) vylúčiť člena i nečlena ŽŠR z miestnosti zasadnutia v prípade jeho nevhodného správania
     5. Podpredseda žiackej školskej rady zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.


     Článok VII.
     Hospodárenie žiackej školskej rady
     1. Náklady na činnosť žiackej školskej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.
     2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.


     Článok VIII.
     Záverečné ustanovenia, zasadnutia, rokovací poriadok.
     1. Žiacka školská rada zasadá podľa potreby, najmenej raz za mesiac v určený deň, ak nie je stanovené inak.
     2. Zasadnutia žiackej školskej rady sú verejné.
     3. Z každého zasadnutia sa vedie prezenčná listina a zápisnica je podpísaná zapisovateľom.
     4. Kópie zápisníc sa odovzdávajú na vedení školy.


     Článok IX.
     Ďalšie ustanovenia
     1. Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena ŽŠR po schválení nadpolovičnou väčšinou členov ŽŠR (7 hlasov).


     Článok X.
     Záverečné ustanovenia
     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady a od tohto dňa
     nadobúda účinnosť. Týmto sa ruší platnosť štatútu rady školy zo dňa 22. 9. 2010 .


     V Nitre
     Dátum schválenia: 6. 6. 2018
     .........................................
     Branislav Šranko
     predseda ŽŠR