• Prax v odbore

    •  

     Celý školský rok prax v odbore vo firmách – každú stredu   6 hodín

      

     IV. S        2381 M strojárstvo  (tr. uč. Mgr. Barbora Lacenová)

          Počet žiakov: 18

     IV. M      2387 M  mechatronika  (tr. uč. Mgr. Eva Stanová)  

         Počet žiakov: 27                                                 

     Celý školský rok prax v odbore vo firmách -  každý štvrtok   6 hodín

      III. S   2381 M strojárstvo  (tr. uč. Ing. Renata Kleinová)            

         Počet žiakov: 20                                                    

      

     Povinnosti žiakov:

     1. V prípade, že žiak pozná dôvod neúčasti na odbornej praxi vo firme vopred, je povinný túto skutočnosť najneskôr deň pred praxou nahlásiť zodpovednej osobe Ing. Macháčovej alebo v prípade jej neprítomnosti zástupkyni Ing. Janke Potočnej.
     2. Každý žiak je povinný na druhý deň po odbornej praxi vo firme odovzdať vyplnený a inštruktorom podpísaný záznam učiva na PXO zodpovednej osobe – Ing. Ivete Macháčovej na kontrolu. Ak na druhý deň nie je žiak prítomný v škole, vykoná tak bezodkladne po príchode do školy.
     3. Nesplnenie týchto povinností bude klasifikované ako porušenie školského poriadku so zápisom do internetovej žiackej knižky.