• Súvislá odborná prax

    • Súvislá odborná prax je súčasťou predmetu Prax, ktorá sa absolvuje počas štúdia v druhom a treťom ročníku, vždy v rozsahu desiatich pracovných dní po dobu šesť hodín denne. Žiak absolvuje súvislú odbornú prax na takom pracovisku, ktorého činnosť je v súlade s jeho študijným odborom a školským vzdelávacím programom. Obsahové okruhy vzdelávania žiakov na súvislej odbornej praxi rozširujú praktické špeciálne činnosti vykonávané v týchto firmách a tak rozširujú oblasť nadobudnutých praktických zručností žiakov.

     Dôležité termíny súvislej odbornej praxe

      1. do 3. 2. 2023 - prevzatie tlačiva Zmluva o vykonaní súvislej odbornej praxe žiakov.

      2. 3. 4. 2023 - predbežná kontrola výberu firiem.

      3. najneskôr 28.4.2023 - odovzdanie potvrdených zmlúv triednemu učiteľovi.

      4. 3. - 12. 5. 2023 - zabezpečenie praxe nezazmluvneným žiakom.

      5. 22. 5. - 2. 6. 2023 - prax v zazmluvnených firmách.

      6. najneskôr do 6. 6. 2023 - odovzdanie vyplnených a potvrdených Denníkov učiva na súvislej PXA svojmu učiteľovi praxe. 

      7. Súvislá odborná prax sa uskutoční len v tom prípade, ak to pandemické podmienky  z dôvodu COVID 19 budú v danom období umožňovať.

      

     Práva žiakov počas súvislej odbornej praxe

      1. Žiak môže predložiť návrh subjektu realizácie súvislej odbornej praxe, ktorý je v súlade s jeho študijným odborom a školským poriadkom, pričom nesmie absolvovať prax v internetových kaviarňach a na základných a iných stredných školách.

      2. Každý žiak má zo zdravotných dôvodov právo vymeškať 1,5 dňa. Absenciu musí oznámiť škole najneskôr do 9:00 hod. príslušného dátumu a súčasne musí byť rodičom zadaná ospravedlnenka v Edupage.


     Povinnosti žiakov počas súvislej odbornej praxe

      1. Žiak je povinný absolvovať súvislú odbornú prax v dĺžke 10 pracovných dní po dobu 6 hodín denne (1 hodina = 60 minút) v termíne od 22. 5. 2023 do 2. 6. 2023 na pracovisku v súlade s jeho študijným odborom.

      2. Žiak je povinný na pracovisku plniť nariadenia zodpovedného vedúceho pracovníka.

      3. Firma, v ktorej bude žiak vykonávať súvislú odbornú prax sa musí nachádzať v mieste sídla školy, prípadne v mieste bydliska žiaka.

      4. Pri akejkoľvek zmene údajov zapísaných v zmluve, je žiak povinný okamžite informovať školu.

      5. Žiaci školy sú povinní pri vykonávaní súvislej odbornej praxe rešpektovať a dodržiavať pandemické opatrenia v danej firme, ktoré platia pre všetkých zamestnancov.

      

     Denník učiva na súvislej PXA

      1. Každý žiak dostane od triedneho učiteľa Denník učiva na  súvislej PXA, do ktorého si bude zapisovať každý deň náplň práce a tento zápis mu potvrdí zodpovedný pracovník svojím podpisom.

      2. V prípade straty Denníka učiva si žiak vytlačí tento záznam z internetovej stránky školy a všetky zápisy a podpisy si okamžite doplní.

      3. Po skončení praxe každý žiak odovzdá Denník učiva svojmu učiteľovi praxe, najneskôr dňa  6. 6. 2023. 

      

     Kontrola žiakov počas súvislej odbornej praxe

      1. Žiaci môžu byť  počas praxe skontrolovaní na svojich pracoviskách.

      2. Všetci žiaci musia dodržiavať pracovný čas napísaný v zmluve.

      3. Každý žiak, ktorý nebude prítomný na svojom pracovisku, absolvuje celú prax počas letných prázdnin na pracovisku, ktoré mu vyberie škola.


     Informácie

     ·     v prípade nejasností vám poskytne ďalšie informácie Ing. Anna Tarková.

      

     na stiahnutie:

     - doplníme neskôr