• Kritéria pre prijímacie konanie 2020

    •  

     na stiahnutie: Kriteria_pre_prijimacie_konanie_2020.pdf

     1.  

      K r i t é r i á

       

      pre prijímacie konanie na SPŠSE, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra pre šk. rok 2020/21 v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.

       

      SPŠSE Nitra po schválení v pedagogickej rade, rade školy a so súhlasom zriaďovateľa NSK otvára v školskom roku 2020/2021 štyri triedy a prijíma nasledujúce počty žiakov do prvého ročníka v študijných odboroch:

       

      2675 M elektrotechnika            60 žiakov

      2387 M mechatronika               30 žiakov

      2381 M strojárstvo                    23 žiakov

       

     2. I. Termíny a forma prijímacích skúšok:

     3.  

               Prijímacie skúšky sa nekonajú, prebehnú administratívne.

       

     4. II. Predpoklady prijatia na vzdelávanie na SŠ

     5.  

      Uchádzač o vzdelávanie musí spĺňať všetky nasledujúce podmienky:

     • nie je žiakom inej strednej školy,
     • získal nižšie stredné vzdelanie,
     1.  

     2. III. Kritéria prijatia

      1.  

        

       1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

        

      2. Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka nasledovne:

      3.  

      4. 1.1. Dva povinné predmety: Matematika,  Slovenský jazyk a literatúra.
     3. Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:  počet bodov = 5*(4-x)*(4-x),  kde x je známka od 1 do 4.

      známka

      body

      1

      45

      2

      20

      3

      5

      4 alebo 5

      0

       Spolu maximálne 180 bodov

       

      1.2. Profilový predmet : Fyzika

     4. Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3*(4-x)*(4-x),  kde x je známka od 1 do 4.

      známka

      body

      1

      27

      2

      12

      3

      3

      4 alebo 5

      0

      Spolu maximálne 54 bodov

      1. 1.3. Doplnkový predmet: Anglický jazyk
     5. Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2*(4-x)*(4-x),  kde x je známka od 1 do 4.

      známka

      body

      1

      18

      2

      8

      3

      2

      4 alebo 5

      0

      Spolu maximálne 36 bodov

      1.  

                  2. PROSPECH
       1. Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
       2. Spolu maximálne 15 bodov

        3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
       3.  
       4. 3.1.Predmetová olympiáda
       5.  
      2. Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Body sa pridelia iba za jedno umiestnenie. Na pridelenie bodov požadujeme zaslať oskenovaný diplom alebo výsledkovú listinu. 

       Spolu  20 bodov

                  3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť
     6. Spolu 0 bodov

      1.            3.3. Umelecký výkon
     7. Spolu 0 bodov

      1.             3.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
      2.  
      3. Umiestnenie do 3. miesta v národných a lebo medzinárodných súťažiach RoboCup, respektíve RoboCup Junior Slovensko.  

        Spolu 20 bodov

       1. 3.5. Jedno vlastné kritérium strednej školy
      4. Jednoznačný záujem o odborné vzdelanie deklarovaný tým, že obidve prihlášky budú podané na našej škole.  

       Spolu 30 bodov

       IV. Pri rovnosti bodov rozhodne o prijatí uchádzača prijímacia komisia podľa nasledujúcich pomocných kritérií:

     8.  

      a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

      b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

      c/ dosiahol väčší počet bodov  z určeného profilového predmetu školy.

       

     9.             V. Maximálny počet získaných bodov: 340

     10.  

     • max. 180 bodov za MAT a SJL
     • max. 54 bodov za FYZ
     • max. 36 bodov za ANJ
     • max. 20 bodov za predmetové olympiády
     • max. 20 bodov celonárodné a medzinárodné umiestnenia
     • max. 30 bodov za vlastné kritérium  
     1.  

       

      VI. Ďalšie informácie

     2.  

      Štúdium nie je vhodné pre žiakov sluchovo a zrakovo postihnutých,  ako aj s vážnymi poruchami pohybového aparátu a poruchami ADHD.

       

     3. VII. Zápis uchádzačov na štúdium

     4.  

      Výsledky prijímacieho konania zoradené do poradovníka podľa úspešnosti, budú zverejnené v kódovanej forme najskôr 25. mája 2020 na www stránke školy www.spsnitra.edupage.sk a na verejne prístupnom mieste školy. Po zverejnení výsledkov prijímacieho konania riaditeľ školy bezodkladne vydá rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača nedoručí do stanoveného termínu potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, rozhodnutie o prijatí je neplatné.

      Uvoľnené miesta škola ponúkne ďalším neprijatým uchádzačom v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

       

      Kritéria boli prerokované a schválené per rollam Pedagogickou radou SPŠSE v Nitre

      dňa: 06 .05. 2020

       

       

       

       

      Ing. Jozef Gerhát

      riaditeľ školy

       

       

      Príloha č. 1 – namiesto pozvánky

       

      Vážení rodičia deviatakov, milí študenti

       

                  po zverejnení kritérií a prijatí Vašich prihlášok nasledovalo za normálnych okolností zasielanie pozvánok na prijímacie skúšky (ďalej PS), v ktorých sme Vám oznamovali čas a miesto konania skúšky a Váš jedinečný kód, ktorý anonymizoval priebeh PS. Nemenej dôležitou časťou pozvánky však vždy bola podrobná informácia o termínoch a o spôsobe zapisovania a veľmi dôležitý odsek, ktorý by znel:

                  „Vážení rodičia, ak aj vo výsledkovej listine bude Vaše dieťa pod čiarou, neznamená to, že nebude prijaté na štúdium na našej škole.

                  V minulom školskom roku sme prijímali 30 mechatronikov a posledný zapísaný bol na 59. mieste a 60 elektrikárov, pričom posledný zapísaný bol na 99. mieste vo výsledkovej listine.

                  Voľné miesta budú obsadené uchádzačmi „pod čiarou“, ktorých zákonní zástupcovia podajú odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí. Aby sme toto mohli urobiť čo najrýchlejšie, žiadam Vás, aby ste v prípade, že skončíte pod „čiarou“ a naďalej máte záujem o našu školu čo najskôr podali odvolanie voči neprijatiu na štúdium t.j. hneď, ako sa nájdete pod čiarou.“

       

      V súlade s rozhodnutím ministra školstva bude listinná komunikácia medzi nami a Vami prebiehať nasledujúcimi formami v poradí:

      1) cez informačný systém ASC/Edupage

      2) mailovou formou

      3) poštou

       

                  No a keďže osobné stretnutia máme minimalizovať, budeme si hlavne veľa telefonovať.             Preto je pre  efektívnu komunikáciu medzi nami nevyhnutné, aby ste v prihláške uviedli svoje telefónne číslomailovú adresu.

                  Spôsob č.1: ASC/Edupage bude použitý prvýkrát a hneď naostro, bez testovania. Ak to bude fungovať, bude  to super.

                  Spôsob č.2: Naša škola má dve živé mailové adresy. Pre komunikáciu o PS budeme zásadne používať skola@spssenitra.sk . Aby táto komunikácia bola prehľadná, je nevyhnutné používať len dohodnuté predmety v tvare:

      Príloha prihlášky Diplom XY

      Oznámenie o prijatí XY

      Oznámenie o neprijatí XY

      Potvrdenie o nastúpení XY na štúdium na odbor elektrotechnika ( mechatronika, strojárstvo )

      Potvrdenie o nenastúpení XY na štúdium na odbor elektrotechnika (mechatronika, strojárstvo)

      Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí XY

                                                                            kde XY budú iniciálky Vášho syna/ Vašej dcéry.

       

                  Takže, ak budete potrebovať podať odvolanie, tak z našej www stránky si stiahnete pripravené tlačivo, doplníte svoje údaje, podpíšete a oskenované nám pošlete ako prílohu mailu.

                  Keďže na našu školu si môžete podať dve prihlášky na dva rôzne odbory, môže nastať situácia, že budete prijatý na obidva. V takom prípade prosím takisto o čo najrýchlejšiu reakciu z Vašej strany, aby ste nám zbytočne neblokovali miesto v odbore, o ktorý máte menší záujem. 

       

      V Nitre dňa: 06 .05. 2020

       

      Ing. Jozef Gerhát

      riaditeľ školy