• Profil školy

    • Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20 sa nachádza v kľudnej časti Nitry asi 1km od jej centra. Je dostupná mestskou hromadnou dopravou a železničnou dopravou aj pre študentov z oblasti Topoľčian. Napriek technickému profilu školy dosahujú naši žiaci aj úspechy celoslovenského významu v olympiádach v anglickom jazyku a v slovenskom jazyku. Dlhodobo obsadzujeme popredné miesta v súťažiach SIEMENS YOUNG GENERATION AWARDS - v programovaní logických automatov a v ďalších odborných súťažiach predovšetkým v ZENITe v elektronike, v programovaní  a strojárstve a SOČ - Stredoškolskej odbornej činnosti. Uplatnenie našich absolventov je veľmi dobré a väčšina maturantov končí neskôr vysokoškolské štúdium.

      Stredná priemyselná škola s dĺžkou štúdia 4 roky, ukončená maturitou integruje tri študijné odbory:

     2675 M elektrotechnika

     2387 M mechatronika

     2381 M strojárstvo

      

     Žiaci si v rámci štúdia cudzích jazykov mali možnosť vybrať z dvojice anglický jazyk a nemecký jazyk, ale posledné štyri roky si nemecký jazyk už nikto nevybral. V cudzích jazykoch sa naši študenti úspešne zapájajú do jazykových olympiád a dosahujú v nich veľmi dobré výsledky a dosahujú aj veľmi dobré výsledky na maturitných skúškach.

     V rámci odborných predmetov študenti počas všetkých štyroch rokov štúdia pracujú s výpočtovou technikou, od základov práce, cez kreslenie pomocou AutoCAD-u až ku konštruovaniu pomocou CATIA V5R16. Tento software využívame ako prvá škola v rámci stredných škôl a je využívaný firmami ako sú Škoda, Chrysler, BMW, VW, Boening, Electrolux, Husqvarna, Black&Decker, Philips a iné. Študenti i mimo vyučovania využívajú odborné učebne výpočtovej techniky pripojené na internet prostredníctvom Wi-Fi spojenia.

      

     1. ELEKTROTECHNIKA

     V prvých troch rokoch sa žiaci venujú všeobecnej elektrotechnike a elektronike, programovaniu aplikácií pre PC a mikropočítače, návrhu a praktickým vyhotoveniam  obvodov, programovaniu robotov a grafickým systémom (Autocad,Eagle,Catia), tiež silnoprúdovým zariadeniam či elektrotechnickým meraniam. Počas štvrtého ročníka sú tiež pripravovaní na získanie osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti. Všetky predmety sú podporené praktickou formou vo forme cvičení v laboratóriách v menších skupinách.

      Vo štvrtom ročníku si žiaci vyberajú z dvoch oblastí  záujmu:

     PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA -

     Odbor je zameraný predovšetkým na automatizáciu, ktorej úroveň v dnešnej dobe digitalizácie, stále rastie. Žiaci sa učia chápať regulačným slučkám v priemysle, počnúc princípmi snímania fyzikálnych veličín, cez regulátory, až po najrôznejšie hydraulické, pneumatické a elektrické pohony a servopohony. Neoddeliteľnou súčasťou dnešnej automatizácie v priemysle je aj samotné riadenie. Žiaci sa preto učia pracovať s programovateľnými logickými automatmi, od firiem Eaton a Siemens ako sú EASY a S7-1200.

      

     TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA -

     Poskytuje žiakom vedomosti o súčasných technológiách prenosu informácii v rôznych oblastiach a o technických prostriedkoch na ich realizáciu. Žiaci sa naučia pracovať priamo  s technikou používanou v rámci počítačových sietí vrátane  Wi-Fi sietí, s GPS a GSM modulmi, s technikou pre rozhlasové, televízne a satelitné vysielanie, s IP telefóniou, kamerovými  a zabezpečovacími systémami a  tiež s technikou pre optické siete. Ďalej sa zoznámia s konštrukciou káblovej infraštruktúry metalických a optických káblov a ich meraním.

      

     2. MECHATRONIKA

     Absolvent študijného odboru 2387 M mechatronika dosiahne kvalifikáciu ako technický pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti konštrukčného, technologického, prevádzkového a riadiaceho charakteru predovšetkým v podnikoch s automatizovanými výrobnými systémami. Pre kvalifikovaný výkon odborných činnosti má potrebné všeobecné vzdelanie a široký odborný profil v oblasti strojárstva, elektrotechniky a informatiky. Pozná odbornú terminológiu, pozná strojové súčiastky a mechanizmy. Má vedomosti zo strojárskej technológie o nástrojoch, strojoch, prípravkoch a materiáloch. Vie vypracovať technologický postup výroby. Ovláda technické výpočty, konštruuje jednoduché strojárske celky, vie spracovať technickú dokumentáciu pomocou softvéru AutoCAD a CATIA. Má základné zručnosti v programovaní CNC strojov. Pozná elektrické súčiastky a vie prepočítať elektrické obvody. Vie navrhnúť a vyrobiť plošné spoje. Ovláda princípy a metódy merania elektrických a neelektrických veličín. Ovláda výpočtovú techniku, vie pracovať s operačným systémom a vie použiť aplikačné programy na prácu s textom, tabuľkami, grafmi a prezentáciami: Word, Excel a PowerPoint. Vie programovať vo vyššom programovacom jazyku. Pozná princípy merania a regulácie procesných veličín. Vie naprogramovať PLC a priemyselné roboty. Vie pracovať s pneumatickými systémami. Má základné vedomosti z ekonomiky. Je pripravený na štúdium na vysokých školách technického zamerania.

      

     3. STROJÁRSTVO

     DOPRAVNÉ ZARIADENIA - poskytujú vedomosti z konštrukcie a stavby dopravných zariadení, z ktorých dôraz je kladený na stavbu automobilov, ich konštrukcie a funkčné celky. Študenti v prvých dvoch ročníkoch získavajú vedomosti zo všeobecného strojárstva. V treťom a štvrtom ročníku sa zameriavajú na stavbu dopravných zariadení predovšetkým automobilov. Vedomosti si prehlbujú priamo na vozidlách značky Peugeot. Cieľom učiva je získať komplexné vedomosti z hľadiska úpravy, technológie a konštrukcie strojových súčiastok a funkčných celkov a dopravných zariadení. Naučiť sa pripravovať technickú a výkresovú dokumentáciu pomocou PC, orientovať sa v odbornej literatúre a normách STN, ISO. V rámci predmetu automatizácia prípravy výroby sa žiaci naučia pracovať s programami AutoCAD, INVERTOR a ProDESKTOP, kde získajú vedomosti v kreslení 2D a zobrazovaní 3D a základy programovania CNC strojov si osvoja pomocou simulačného programu EdgeCAM. Teoretické vedomosti si žiaci overujú vo firmách v Nitre a okolí.