• Študijné odbory

    • ELEKTROTECHNIKA

      

     Po troch rokoch všeobecnej elektrotechniky majú žiaci možnosť výberu zamerať sa na oblasť::

      

     PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA - dynamicky sa rozvíjajúce zameranie v oblasti slaboprúdovej elektrotechniky. Profilom odboru je automatizácia nižšieho a vyššieho stupňa, meranie a regulácia fyzikálnych veličín a robotizácia. Žiaci sa zoznámia s výpočtovou technikou, s počítačovými sieťami a programovaním počítačov vo vyššom programovacom jazyku a v asembleri. Taktiež sa naučia programovať monolitické mikropočítače, mikrokontroléry a programovateľné logické automaty od renomovaných firiem SIEMENS a MOELLER.

      

     TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA - pripravuje svojich absolventov na rýchlorozvíjajúce są konštrukcie oznamovacích telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení vrátane ich automatizácie. Obsahom zamerania sú nové trendy vývoja digitálnych ústrední, mobilných sietí, prenosových systémov televízneho a rozhlasového signálu vrátane ich výroby.

     Praktická časť výučby je zabezpečená v prevádzkach T-Com a v susediacej elektrotechnickej výrobnej spoločnosti Služba.

      

     MECHATRONIKA

      

     Mechatronika, ako vzájomne pôsobiaca kombinácia mechaniky, elektroniky a programovania pripravuje absolventov na využívanie automatizovaných zariadení hlavne pre výrobné podniky, ale aj servisné strediská. Absolventi získajú schopnosť orientovať sa v oblasti strojárstva, elektroniky a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov, ako i počítačmi riadených moderných technológií). Pre prax v odbore vo štvrtom ročníku uzatvára škola zmluvy priamo so zamestnávateľmi regiónu Nitra.

      

     STROJÁRSTVO

     Odbor je vhodný pre dievčatá aj chlapcov. Absolvent odboru strojárstvo získa komplexné vedomosti z oblasti strojárskej konštrukcie, technológie výroby, technických materiálov , kontroly a merania. Ovláda tvorbu  technickej dokumentácie pomocou grafických softvérov AutoCAD , ktorý je zameraný na 2D  a CATIA ( 2D, 3D ) v ktorom si rozvíja zručnosti v modelovaní. V rámci systému CAM absolvent získa základné vedomosti v oblasti programovania CNC strojov ( sústruženie, frézovanie). Ovláda prácu s PC ( Word, Excel). V študijnom programe je zaradené aj programovanie robotov a automatizácia výroby. Praktické zručnosti získa počas praxe v druhom až štvrtom ročníku, ktorá je realizovaná v školskej dielni a v centre odbornej prípravy. Pre prax tretieho a štvrtého ročníka uzatvára škola zmluvy o praxi priamo so zamestnávateľmi regiónu Nitra. V treťom ročníku absolvujú prax v autoservisoch napr.  Peugeot Nitra,  Araver Nitra, MTM Topoľčany, Turancar Nitra, autoservis Barta Nitra, Autosklo Nitra. V štvrtom ročníku absolvujú žiaci prax vo firmách.  Významnými poskytovateľmi praxe sú firmy  RIBE Slovakia k. s.,  SEC s.r.o, Arriva Nitra a.s,  Peugeot Nitra,  Mühlbauer Technologies s.r.o., Nitra, Menzi Muck Slovakia a.s.

      

     Štúdium všetkých odborov je ukončené maturitnou skúškou. Absolventi školy pokračujú štúdiom na vysokej škole technického zamerania alebo nájdu uplatnenie vo firmách, ktoré majú zameranie ich odboru.