• Štatút predmetovej komisie

    • Štatút PK pri SPŠSE, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra

      

     1. Predmetová komisia

     Je to pracovná skupina učiteľov, ktorí vyučujú ten istý predmet alebo príbuzné predmety na tej istej škole.

     Riaditeľ školy zriadil nasledujúce PK:

     PK elektrotechnická

     PK strojárska

     PK výpočtovej techniky

     PK spoločenskovedná (slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, dejepis, etická výchova)

     PK cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk)

     PK prírodných vied a telesnej a športovej výchovy ( matematika, fyzika, telesná a športová výchova )

      

     2. Funkcie PK:

     Riadiaca funkcia:

     -         sledovanie práce členov PK a usmerňovanie ich činnosti,

     -         opatrenia na zlepšenie práce učiteľov a kontrola ich dodržiavania,

     -         usmerňovanie tvorby metodických materiálov,

     -         koordinácia projektovej činnosti,

     -         sledovanie dodržiavania kritérií hodnotenia žiakov.

      

     Kontrolná a hodnotiaca funkcia:

     -         hospitačná činnosť,

     -         dodržiavanie metodických pokynov, pedagogicko-organizačných pokynov,

     -         spolupráca s vedením školy,

     -         pozývanie vedenia školy na zasadnutia PK,

     -         hodnotenie a analýza kvality výchovy a vzdelávania.

      

     Vzdelávacia funkcia:

     -         vypracovanie Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP),

     -         sledovanie súladu ŠkVP so Štátnym vzdelávacím programom,

     -         vypracovanie učebných osnov ako súčasti  ŠkVP,

     -         vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov,

     -         sledovanie cieľových požiadaviek na vyučovanie  príslušného predmetu,

     -         rešpektovanie výkonových a obsahových štandardov vytýčených v ŠkVP,

     -         vytýčenie kľúčových kompetencií ŠkVP,

     -         analýza ŠkVP,

     -         sledovanie aktuálnych informácií na web stránkach MŠ, ŠPÚ, ŠIOV, NÚCEM,

     -         výchovné využitie tematických celkov,

     -         medzipredmetové vzťahy,

     -         používanie učebníc, učebných pomôcok, didaktickej a výpočtovej techniky,

     -         zvyšovanie efektívnosti vyučovania a zavádzanie IKT do praxe,

     -         osvojovanie najnovších poznatkov z metodiky a didaktiky,

     -         metódy a formy práce so začlenenými žiakmi,

     -         hodnotenie a klasifikácia začlenených žiakov  v jednotlivých predmetoch,

     -         účasť na kontinuálnom vzdelávaní.

      

     3. Vedúci predmetových komisií

     Ing. Július Arpáš, PhD – PK elektrotechnická,

     Ing. Alena Róžová – PK strojárska,

     Ing. Michal Mada – PK výpočtovej techniky,

     PhDr. Milan Bíro – PK spoločenskovedná,

     Mgr. Veronika Szabová - PK cudzích jazykov,

     Mgr. Barbora Lacenová – PK prírodných vied a TSV.

      

     Vedúcim PK môže byť učiteľ, ktorý :

     -         spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti,

     -         je odborník vo svojom predmete,

     -         má ukončené adaptačné vzdelávanie,

     -         je zodpovedný, tvorivý, energický, vytrvalý, dôsledný,

     -         vie kriticky zhodnotiť vlastnú prácu i prácu členov PK.

      

     4.  Práva vedúceho PK:

     -         byť informovaný o zásadných oblastiach výchovno-vzdelávacej práce,

     -         navrhovať materiálne a morálne ocenenie členov PK,

     -         zúčastňovať sa hospitácií na vyučovacích predmetoch PK,

     -         predkladať návrhy na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole,

     -         zvolať riadne a mimoriadne zasadnutie PK,

     -         kontrolovať a hodnotiť odborno-metodickú úroveň vyučovania predmetov PK,

     -         predkladať vedeniu školy požiadavky a uznesenia PK,

     -         zúčastňovať sa seminárov a školení MPC, prípadne iných vzdelávacích inštitúcií.

      

     5. Vedúci PK zodpovedá za:

     -         prípravu a vedenie riadneho a mimoriadneho zasadnutia PK,

     -         vypracovanie a plnenie plánu práce PK,

     -         odbornú úroveň vyučovania predmetov zastúpených v PK,

     -         prípravu pedagogickej dokumentácie  v zverenej oblasti plnenia ŠkVP,

     -         súlad všetkých zložiek v zverenej oblasti plnenia ŠkVP,

     -         plnenie úloh uložených PK vedením školy,

     -         spoluprácu s ostatnými PK na škole,

     -         prenos informácií z vedenia školy na členov PK,

     -         plán prípravy žiakov školy na súťaže a predmetové olympiády,

     -         plán exkurzií,

     -         predloženie zápisníc zo zasadnutí PK vedeniu školy,

     -         prípravu návrhu do plánu kontinuálneho vzdelávania PZ,

     -         vyhotovenie hodnotiacej správy za daný školský rok v určenom termíne.

     podieľa sa na:

     -         organizovaní rozvoja profesijných kompetencií PZ

     vykonáva:

     -         hospitačnú činnosť,

     -         projektovú činnosť zameranú na vzdelávanie,

     -         poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania.

      

     6. Povinnosti členov predmetových komisií

     -         zúčastňovať sa riadnych a mimoriadnych zasadnutí PK,

     -         plniť úlohy prijaté PK,

     -         podieľať sa na tvorbe ŠkVP,

     -         zodpovedne pripraviť pedagogickú dokumentáciu,

     -         dbať o svoj individuálny profesijný rozvoj,

     -         z absolvovaných seminárov napísať krátku správu a predložiť ju vedeniu školy,

     -         informovať ostatných členov PK o obsahu absolvovaných seminárov a školení.

      

     7. Úlohy predmetových komisií – námety a zamerania

     -         riešenie konkrétnych výchovno-vzdelávacích problémov,

     -         konzultácie s učiteľmi na zlepšenie pedagogickej práce,

     -         výmena skúseností, vzájomné hospitácie,

     -         otvorené vzorové hodiny, rozbor vyučovacích hodín,

     -         štúdium pedagogickej literatúry,

     -         aplikácie školskej legislatívny do praxe – príprava ŠkVP,

     -         príprava žiakov na všetky formy maturitnej skúšky,

     -         príprava maturitných zadaní a tém,

     -         zjednotenie klasifikácie,

     -         konkretizácia Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu,

     -         príprava testov, overovanie prípravy žiakov na vyučovanie,

     -         tvorba učebných pomôcok,

     -         presadzovanie moderných vyučovacích metód do vyučovacieho procesu,

     -         rozvoj pedagogickej tvorivosti učiteľov,

     -         starostlivosť o školskú knižnicu – odborná literatúra a časopisy,

     -         starostlivosť o technicko-materiálnu základňu v skupine predmetov,

     -         organizovanie odborných exkurzií, návšteva kultúrnych podujatí a pamiatok,

     -         starostlivosť o súťaže, olympiády a záujmovú krúžkovú  činnosť,

     -         príprava žiakov na SOČ,

     -  vypracovanie analýzy ŠkVP, kontrola splnenia vytýčených vzdelávacích štandardov   a plánovaných kľúčových kompetencií, príprava podnetov na aktualizáciu obsahu, foriem   a metód vzdelávania,

     -         zabezpečenie adaptačného vzdelávania začínajúceho PZ,

     -         zostavovanie tematických výchovno-vzdelávacích cieľov,

     -         formulovanie úloh na overovanie žiackych výkonov,

     -         spolupráca s pedagogickými inštitúciami a odbornými pracoviskami (MPC, VŠ),

     -         účasť na záujmových akciách a pomoc pri ich organizovaní,

     -         polročné a koncoročné vyhodnotenie práce PK,

     -         vytyčovanie výchovných cieľov v tematických plánoch.

      

     8. Plány práce predmetových komisií – zásady plánovania

     -  Východiskové úlohy – vyplývajú z plánu práce školy, z plánov minulých školských rokov, z regionálnych a miestnych špecifík pri zabezpečovaní vzdelávania.

     -   Vytýčenie úloh – zdrojom je analýza situácie v skupine predmetov a plánu PK za minulý školský rok.

     Konkrétne úlohy – vypracované na školský rok s určením osobnej zodpovednosti a termínu realizácie. Do plánu konkretizovať úlohy, ktoré sú v predchádzajúcej časti uvedené ako námety a  zamerania. Premietnuť úlohy, ktoré sú obsiahnuté v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok, v ŠkVP, Pláne práce školy. Aktualizovať podľa potreby v priebehu školského roka.

     Podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov základným dokumentom školy je Školský vzdelávací program, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole.

     Učebné osnovy ako súčasť ŠkVP vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele. Obsah a rozsah vyučovanie jednotlivých vyučovacích predmetov podľa učebného plánu sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom Štátneho vzdelávacieho programu. PK musia venovať veľkú pozornosť aj definovaniu kľúčových kompetencií.

     Vzdelávacie štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú žiaci získať.

     Vzdelávacie štandardy sa  delia na:

     a)  výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia vedomostí, zručností a schopností,

     b)  obsahové štandardy, ktoré určujú rozsah požadovaných vedomostí a zručností.

     Práve pri tvorbe ŠkVP, vypracovaní učebných osnov, vymedzení kľúčových kompetencií má PK nezastupiteľné miesto a povinnosti.