• Výchovný poradca

    • Mgr. Martina Lauková

     Miestnosť:  kabinet č. 35

     Konzultačné hodiny

     Pondelok     9,35 - 10,20

     Štvrtok      10,30 - 11,15

     Piatok         10,30 - 12,05

       

     Hlavné ciele činnosti výchovného poradcu:

     • Zabezpečovať komplexnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť o žiakov.
     • Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov.
     • Poradenská služba pri výbere ďalšieho štúdia - vysokoškolského, bakalárskeho a nadstavbového.

      

     Hlavné ciele koordinátora drogovej prevencie a kriminality 

     • Na triednych schôdzkach ZRŠ trvale zaradiť bod s problematikou drog a drogovej prevencie.
     • V spolupráci s triednymi učiteľmi zorganizovať účasť na kultúrnych, športových podujatiach s protidrogovou tematikou.
     • Spolupracovať s vedením školy, Krajským policajným zborom, Mestskou políciou, KPPP
     • Sledovať skúsenosti a vedomosti o droge formou anonymného dotazníka.