• Výchovný poradca

    • Mgr. Martina Lauková

     Miestnosť:  kabinet č. 35

     Konzultačné hodiny

     Streda  10,30 - 11,15

     Štvrtok   8,45 -  9,25

     Piatok  10,30 - 11,15

     - individuálne po vyučovaní podľa predchádzajúcej dohody

     Hlavné ciele činnosti výchovného poradcu:

     • Zabezpečovať komplexnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť o žiakov
     • Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov
     • Poradenská služba pri výbere ďalšieho štúdia - vysokoškolského, bakalárskeho a nadstavbového

      

     Hlavné ciele koordinátora drogovej prevencie a kriminality 

     • Na triednych schôdzkach ZRŠ trvale zaradiť bod s problematikou drog a drogovej prevencie
     • V spolupráci s triednymi učiteľmi zorganizovať účasť na kultúrnych, športových podujatiach s protidrogovou tematikou
     • Spolupracovať s vedením školy, Krajským policajným zborom, Mestskou políciou, KPPP
     • Sledovať skúsenosti a vedomosti o droge formou anonymného dotazníka