• Rada rodičov

    •  

     Členovia Rady rodičov šk. roku 2022/2023:

     I. A - Ivan Bujna

     I. B - Ing. Miroslav Pikus

     I. M - Ľuboš Stranovský

     I. S -  Mgr. Juliána Janíková, PhD.


     II. A - Erika Ferenczyová

     II. B - Eleonóra Motyčiaková

     II. M - Silvia Losmanová

     II. S - Mgr. Nina Rábeková

      

     III. A - Erika Mentová

     III. B - Mgr. Alexandra Dobiášová

     III. M - Ing. Sylvia Maladiová

     III. S - Silvia Hamadová

      

     IV. A - Anna Balajková

     IV. B - Ingrid Kocáková

     IV. M - Milan Sháněl

     IV. S - Mgr. Eva Trabalíková

      


     Rada rodičov – práva a povinnosti zákonných zástupcov

      

      

     Práva zákonných zástupcov

     1)  Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

     2)      Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo

     a)  žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,

     b)     oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,

     c)      byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

     d)     na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

     e)      zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

     f)  vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

     g)  byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

     3)      Zákonný zástupca je pravidelne informovaný o výsledkoch dieťaťa v škole formou:

     a)      rodičovských združení,

     b)      internetovej žiackej knižky,

     c)      individuálnymi pohovormi s vyučujúcimi,

     d)     konzultáciami s triednym učiteľom.

     4)      Rada rodičov sa stretáva minimálne 4-krát za školský rok, v prípade naliehavosti môžu byť aj mimoriadne individuálne triedne rodičovské združenia.

      

     Povinnosti zákonných zástupcov

     1)      Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný

     a)   vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

     b)    dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

     c)  dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

     d)   informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

     e)    nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

     2)   Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dbať u dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

     3)  Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti do 48 hodín. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.

     4)   Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, včas požiada (týždeň dopredu) zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak sám o uvoľnenie z vyučovania.

     5)   Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre nepredvídaný zdravotný dôvod, jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak sám, je povinný bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom do 48 hodín v študijnom preukaze žiaka.

     6)  Ak neprítomnosť pre chorobu trvá dlhšie ako tri dni, predloží žiak potvrdenie od lekára v študijnom preukaze žiaka podpísané zákonným zástupcom do 48 hodín od návratu do školy.

     7)  Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak v študijnom preukaze žiaka potvrdenie od lekára podpísané zákonným zástupcom do 48 hodín od návratu do školy.