• Kritéria na prijímacie konanie 2022

      

     Kritéria na PS 2022 vo formáte pdf

      

     K r i t é r i á

      

     pre prijímacie konanie na SPŠSE, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra pre šk. rok 2022/23 v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.

      

     SPŠSE po schválení v pedagogickej rade, rade školy a so súhlasom zriaďovateľa NSK otvára v školskom roku 2022/2023 štyri triedy a prijíma nasledujúce počty žiakov do prvého ročníka v študijných odboroch:

      

     2675 M elektrotechnika            58 žiakov

     2387 M mechatronika               30 žiakov

     2381 M strojárstvo                    21 žiakov

      

     1. Termíny prijímacích skúšok:

      

     Prvé kolo  PS:      1. termín: 2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet

                                                                      uchádzačov, aj 3. 5. 2022

                                   2. termín: 9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet

                                                                            uchádzačov, aj 10. 5. 2022

      

     Druhé kolo PS: 21. jún 2022 – len v prípade nenaplnenia stanoveného počtu žiakov v prvom kole.

      

     1. Forma prijímacej skúšky

      

     Prijímacia skúška sa bude konať písomnou formou z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

     Trvanie testu z matematiky: 60 minút.

     Trvanie testu zo slovenského jazyka a literatúry: 45 minút.

      

     1. Obsah a rozsah prijímacej skúšky

      

     Obsahom prijímacej skúšky bude učivo z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra v rozsahu učiva určenom Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike.

      

     1. Predpoklady prijatia na vzdelávanie na SŠ

      

     Uchádzač o vzdelávanie musí spĺňať všetky nasledujúce podmienky:

     • nie je žiakom inej strednej školy,
     • získal nižšie stredné vzdelanie,
     • splnil podmienky prijímacieho konania.

      

      

     1. Kritéria prijatia

      

      

     1. Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete úspešnosť najmenej 80%. Vo výslednom poradovníku budú títo uchádzači uvedení od miesta s plným počtom bodov.
     2. Ostatní uchádzači vykonajú písomnú skúšku z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
     3. Uchádzač o štúdium vykoná prijímaciu skúšku úspešne, ak dosiahne na prijímacej skúške z matematiky najmenej 10 bodov a zo slovenského jazyka a literatúry najmenej 10 bodov.
     4. Prijatí budú uchádzači, ktorí sa po zoradení podľa kritérií prijímacej komisie umiestnia v študijnom odbore elektrotechnika maximálne do 58. miesta poradovníka, v študijnom odbore mechatronika maximálne do 30. miesta a v študijnom odbore strojárstvo maximálne do 21. miesta poradovníka.
     5. Poradovník uchádzačov pre prijatie bude vytvorený podľa celkového počtu bodov, ktorý vznikne súčtom bodov za:
     • prijímacie skúšky z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra,
     • študijné výsledky z profilových predmetov na základnej škole,
     • testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy z predmetov matematika a slovenského jazyka a literatúry,
     • za umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach.

      

     1. Pri rovnosti bodov rozhodne o prijatí uchádzača prijímacia komisia podľa nasledujúcich pomocných kritérií:

      

     1. zmenená pracovná schopnosť
     2. vyššie bodové hodnotenie z matematiky na prijímacej skúške
     3. vyššie bodové hodnotenie zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacej skúške
     4. väčší počet bodov za predmet matematika na vysvedčeniach zo ZŠ
     5. väčší počet bodov za predmet fyzika na vysvedčeniach zo ZŠ
     6. väčší počet bodov za predmet slovenský jazyk a literatúra na vysvedčeniach zo ZŠ
     7. väčší počet bodov za predmet anglický jazyk na vysvedčeniach zo ZŠ

      

     1. Maximálny počet získaných bodov: 214

      

     • max. 40 bodov za prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra
     • max. 40 bodov za prijímacie skúšky z predmetu matematika
     • max. 32 bodov za študijné výsledky z profilových predmetov: MAT, FYZ, SJL a ANJ na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ
     • max. 32 bodov za študijné výsledky z profilových predmetov: MAT, FYZ, SJL a ANJ  na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ
     • max. 25 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetu slovenský jazyk a literatúra
     • max. 25 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetu matematika
     • max. 20 bodov za umiestnenie v predmetových olympiádach z MAT, FYZ, SJL, NEJ,  ANJ a v Pytagoriáde na úrovni okresu, kraja a vyššie v školskom roku  2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022, alebo v  súťažiach, ktoré súvisia s vybraným študijným odborom.

      

     Body, ktoré uchádzač získa za študijné výsledky na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ:

      

     Známka

     Počet bodov

     1

     8

     2

     6

     3

     4

     4

     0

     5

     0

     V prípade, že nebude niektorá známka k dispozícii z dôvodu slovného hodnotenia, bude nahradená najbližšou nepoužitou známkou z uvedeného predmetu v čase dozadu na vysvedčení: polrok 8. roč., koniec 7.roč., polrok 7.roč., koniec 6.roč., polrok 6.roč.,

      

     Body, ktoré uchádzač získa za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika (každý predmet samostatne):

      

     Úspešnosť

     Počet bodov

     0%

     0

     4%

     1

      

      

     alikvotne za každé 4%

     1

      

      

     96%

     24

     100%

     25

      

     V prípade, že nebudeme mať k dispozícií výsledok T9 pre viac, ako 10% uchádzačov z daného odboru, nebudú body pridelené nikomu.

     V prípade, že nebudeme mať k dispozícií výsledok T9 pre maximálne 10% uchádzačov z daného odboru, budú im body pridelené náhradným spôsobom. Vyráta sa celkový priemer známok z vysvedčení:  koniec 8. ročníka a polrok 9. ročníka, pričom priemeru 1,00 sa priradí úspešnosť 100% a priemeru 3,00 sa priradí úspešnosť 0%. Úspešnosť medzi nimi, t.j. v intervale (1,00 , 3,00) sa vyráta alikvotne.

      

     Body za umiestnenie v predmetových olympiádach z MAT, FYZ, SJL, NEJ,  ANJ a v Pytagoriáde na úrovni okresu, kraja a vyššie v školskom roku  2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022, alebo v postupových súťažiach, ktoré súvisia s vybraným študijným odborom - maximálne za dve najlepšie umiestnenia:

      

     Umiestnenie

     Počet bodov

     do 3. miesta

     10

     úspešný riešiteľ

     5

      

     V prípade nevymenovaných súťaží o pridelení bodov rozhodne prijímacia komisia po posúdení vzťahu súťaže k študijnému odboru, na ktorý sa uchádzač hlási.

      

      

      

     1. Ďalšie informácie

      

     1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením je povinný pripojiť k prihláške na štúdium posúdenie lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.
     2. Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou je povinný pripojiť k prihláške na štúdium potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti.
     3. Pre uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktorého bude zákonný zástupca požadovať úľavy na prijímacích skúškach, musí zákonný zástupca s prihláškou dodať správu  z diagnostického vyšetrenia, ktoré vykonalo zariadenie poradenstva a prevencie, nie staršiu ako dva roky. Na jej základe dôjde k úprave podmienok konania prijímacej skúšky, najmä: predĺženie času o 25% alebo 50%, väčšie písmo alebo použitie kompenzačných pomôcok.
     4. Neodporúčame uchádzať sa o štúdium sluchovo a zrakovo postihnutým,  ako aj s vážnymi poruchami pohybového aparátu a poruchami ADHD.

      

     1. Zápis uchádzačov na štúdium

      

     Výsledky prijímacieho konania zoradené do poradovníka podľa úspešnosti, budú zverejnené v kódovanej forme 18. mája 2022 na www stránke školy www.spsnitra.edupage.sk a na verejne prístupnom mieste školy. Pred zverejnením výsledkov prijímacieho konania riaditeľ školy bezodkladne vydá rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium.

     Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium, dostanú spolu s rozhodnutím o prijatí informáciu o termíne, mieste a spôsobe zápisu. Zákonní zástupcovia najneskôr do  23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdia prijatie na vzdelávanie. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača nezapíše v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí je neplatné.

     Na uvoľnené miesta bude škola prijímať ďalších neprijatých uchádzačom v poradí podľa výsledkovej listiny, pokiaľ si podajú odvolanie voči neprijatiu na štúdium.

      

      

     Vzhľadom na meniacu sa pandemickú situáciu budú ďalšie podrobné informácie o zápise uvedené v pozvánkach na prijímacie skúšky.

      

      

     Kritéria boli prerokované a schválené Pedagogickou radou SPŠSE v Nitre dňa: 21.02.2022

      

      

      

      

     Ing. Jozef Gerhát

     riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

     Príloha č. 1 – list rodičom a deviatakom

      

      

     Vážení rodičia deviatakov, milí študenti

      

                 po zverejnení kritérií a prijatí Vašich prihlášok nasleduje za normálnych okolností zasielanie pozvánok na prijímacie skúšky (ďalej PS), v ktorých Vám oznámime čas a miesto konania skúšky a Váš jedinečný kód, ktorý anonymizuje priebeh PS. Nemenej dôležitou časťou pozvánky však vždy bola podrobná informácia o termínoch a o spôsobe zapisovania (respektíve potvrdzovania nástupu ) a veľmi dôležitý odsek, ktorý znel:

                 „Vážení rodičia, ak aj vo výsledkovej listine bude Vaše dieťa pod čiarou, neznamená to, že nebude prijaté na štúdium na našej škole.

                 V minulom školskom roku sme prijímali 30 mechatronikov a posledný zapísaný bol na 68. mieste a 58 elektrikárov, pričom posledný zapísaný bol na 92. mieste vo výsledkovej listine.

                 Voľné miesta budú obsadené uchádzačmi „pod čiarou“, ktorých zákonní zástupcovia podajú odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí. Aby sme toto mohli urobiť čo najrýchlejšie, žiadam Vás, aby ste v prípade, že skončíte pod „čiarou“ a naďalej máte záujem o našu školu, okamžite po obdržaní rozhodnutia o neprijatí podali odvolanie voči neprijatiu na štúdium.

      

     V súlade s usmerneniami ministra školstva bude listinná komunikácia medzi nami a Vami prebiehať nasledujúcimi formami v poradí:

     1) mailovou formou

     2) cez informačný systém ASC/Edupage

     3) poštou

      

                 No a keďže osobné stretnutia máme minimalizovať, budeme si aj veľa telefonovať.         Preto je pre  efektívnu komunikáciu medzi nami nevyhnutné, aby ste v prihláške uviedli svoje telefónne číslomailovú adresu.

                

     Pre komunikáciu o PS budeme zásadne používať adresu ps2022@spssenitra.sk . Aby táto komunikácia bola prehľadná, je potrebné používať predmety v tvare:

     Oznámenie o prijatí XY

     Oznámenie o neprijatí XY

     Potvrdenie o nastúpení XY na štúdium

     Potvrdenie o nenastúpení XY na štúdium

     Odvolanie XY

     Príloha prihlášky Diplom XY

     a pod.

     kde XY budú iniciálky Vášho syna/ Vašej dcéry.

      

                 Takže, ak budete potrebovať podať odvolanie, tak z našej www stránky si stiahnete pripravené tlačivo, doplníte svoje údaje, podpíšete a oskenované nám pošlete ako prílohu mailu.

                 Keďže na našu školu si môžete podať dve prihlášky na dva rôzne odbory, budeme si od Vás pýtať informáciu, o ktorý odbor máte prednostný záujem, aby ste nám zbytočne neblokovali miesto v druhom odbore. 

      

     V Nitre dňa: 21 .02. 2022

     Ing. Jozef Gerhát

     riaditeľ školy