• Kritéria na prijímacie konanie 2023

    • Kritéria na PS 2023 vo formáte pdf

      

     K r i t é r i á

      

     pre prijímacie konanie na SPŠSE, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra pre šk. rok 2023/24 v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.

      

     SPŠSE po schválení v pedagogickej rade otvára v školskom roku 2023/2024 triedy prvého ročníka v nasledovných odboroch  

     2675 M elektrotechnika           

     2387 M mechatronika              

     2381 M strojárstvo  

     pričom počty žiakov budú určené plánom výkonov NSK.

      

      

     1. Termíny prijímacích skúšok:

      

     Prvé kolo  PS:      1. termín: 2. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet

                                                                        uchádzačov, aj 3. 5. 2023

                                   2. termín: 9. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet

                                                                          uchádzačov, aj 10. 5. 2023

      

     Druhé kolo PS: 20. jún 2023 – len v prípade nenaplnenia stanoveného počtu žiakov v prvom kole.

      

     1. Forma prijímacej skúšky

      

     Prijímacia skúška sa bude konať písomnou formou z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

     Trvanie testu z matematiky: 60 minút.

     Trvanie testu zo slovenského jazyka a literatúry: 45 minút.

      

     1. Obsah a rozsah prijímacej skúšky

      

     Obsahom prijímacej skúšky bude učivo z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra v rozsahu učiva určenom Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike.

      

     1. Predpoklady prijatia na vzdelávanie na SŠ

      

     Uchádzač o vzdelávanie musí spĺňať všetky nasledujúce podmienky:

     • nie je žiakom inej strednej školy,
     • získal nižšie stredné vzdelanie,
     • splnil podmienky prijímacieho konania.

      

     1. Kritéria prijatia

      

     1. Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete úspešnosť najmenej 80%. Vo výslednom poradovníku budú títo uchádzači uvedení od miesta s plným počtom bodov.
     2. Ostatní uchádzači vykonajú písomnú skúšku z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
     3. Uchádzač o štúdium vykoná prijímaciu skúšku úspešne, ak dosiahne na prijímacej skúške z matematiky najmenej 10 bodov a zo slovenského jazyka a literatúry najmenej 10 bodov.
     4. Prijatí budú uchádzači, ktorí sa po zoradení podľa kritérií prijímacieho konania umiestnia vo výsledkovej listine maximálne na tom mieste, koľko bude môcť škola prijať podľa schváleného plánu výkonov.
     5. Poradovník uchádzačov pre prijatie bude vytvorený podľa celkového počtu bodov, ktorý vznikne súčtom bodov za:
     • prijímacie skúšky z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra,
     • študijné výsledky z profilových predmetov na základnej škole,
     • testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy z predmetov matematika a slovenského jazyka a literatúry,
     • za umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach.

      

     1. Pri rovnosti bodov rozhodne o prijatí uchádzača prijímacia komisia podľa nasledujúcich pomocných kritérií:

      

     1. zmenená pracovná schopnosť
     2. vyššie bodové hodnotenie z matematiky na prijímacej skúške
     3. vyššie bodové hodnotenie zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacej skúške
     4. väčší počet bodov za predmet matematika na vysvedčeniach zo ZŠ
     5. väčší počet bodov za predmet fyzika na vysvedčeniach zo ZŠ
     6. väčší počet bodov za predmet slovenský jazyk a literatúra na vysvedčeniach zo ZŠ
     7. väčší počet bodov za predmet anglický jazyk na vysvedčeniach zo ZŠ

      

     1. Maximálny počet získaných bodov: 214

      

     • max. 40 bodov za prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra
     • max. 40 bodov za prijímacie skúšky z predmetu matematika
     • max. 32 bodov za študijné výsledky z profilových predmetov: MAT, FYZ, SJL a ANJ na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ
     • max. 32 bodov za študijné výsledky z profilových predmetov: MAT, FYZ, SJL a ANJ  na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ
     • max. 25 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetu slovenský jazyk a literatúra
     • max. 25 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetu matematika
     • max. 20 bodov za umiestnenie v predmetových olympiádach z MAT, FYZ, SJL, NEJ,  ANJ a v Pytagoriáde na úrovni okresu, kraja a vyššie v posledných štyroch školských rokoch, alebo v  súťažiach, ktoré súvisia s vybraným študijným odborom.

      

     Body, ktoré uchádzač získa za študijné výsledky na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ:

      

     Známka

     Počet bodov

     1

     8

     2

     6

     3

     4

     4

     0

     5

     0

     V prípade, že nebude niektorá známka k dispozícii z dôvodu slovného hodnotenia, bude nahradená najbližšou nepoužitou známkou z uvedeného predmetu v čase dozadu na vysvedčení: polrok 8. roč., koniec 7.roč., polrok 7.roč., koniec 6.roč., polrok 6.roč.,

      

     Body, ktoré uchádzač získa za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika (každý predmet samostatne):

      

     Úspešnosť

     Počet bodov

     0%

     0

     4%

     1

      

      

     alikvotne za každé 4%

     1

      

      

     96%

     24

     100%

     25

      

     V prípade, že nebudeme mať k dispozícií výsledok T9 pre viac, ako 10% uchádzačov z daného odboru, nebudú body pridelené nikomu.

     V prípade, že nebudeme mať k dispozícií výsledok T9 pre maximálne 10% uchádzačov z daného odboru, budú im body pridelené náhradným spôsobom. Vyráta sa celkový priemer známok z vysvedčení:  koniec 8. ročníka a polrok 9. ročníka, pričom priemeru 1,00 sa priradí úspešnosť 100% a priemeru 3,00 sa priradí úspešnosť 0%. Úspešnosť medzi nimi, t.j. v intervale (1,00 , 3,00) sa vyráta alikvotne.

      

     Body za umiestnenie v predmetových olympiádach z MAT, FYZ, SJL, NEJ,  ANJ a v Pytagoriáde na úrovni okresu, kraja a vyššie v posledných štyroch školských rokoch, alebo v postupových súťažiach, ktoré súvisia s vybraným študijným odborom - maximálne za dve najlepšie umiestnenia:

      

     Umiestnenie

     Počet bodov

     do 3. miesta

     10

     úspešný riešiteľ

     5

      

     V prípade nevymenovaných súťaží o pridelení bodov rozhodne prijímacia komisia po posúdení vzťahu súťaže k študijnému odboru, na ktorý sa uchádzač hlási.

      

      

     1. Ďalšie informácie

      

     1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením je povinný pripojiť k prihláške na štúdium posúdenie lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.
     2. Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou je povinný pripojiť k prihláške na štúdium potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti.
     3. Pre uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktorého bude zákonný zástupca požadovať úľavy na prijímacích skúškach, musí zákonný zástupca s prihláškou dodať správu  z diagnostického vyšetrenia, ktoré vykonalo zariadenie poradenstva a prevencie, nie staršiu ako dva roky. Na jej základe dôjde k úprave podmienok konania prijímacej skúšky, najmä: predĺženie času o 25% alebo 50%, väčšie písmo alebo použitie kompenzačných pomôcok.
     4. Neodporúčame uchádzať sa o štúdium sluchovo a zrakovo postihnutým,  ako aj s vážnymi poruchami pohybového aparátu a poruchami ADHD.

      

     1. Zápis uchádzačov na štúdium

      

     Výsledky prijímacieho konania zoradené do poradovníka podľa úspešnosti, budú zverejnené v kódovanej forme 19. mája 2023 na www stránke školy www.spsnitra.edupage.sk a na verejne prístupnom mieste školy. Pred zverejnením výsledkov prijímacieho konania riaditeľ školy bezodkladne vydá rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium.

     Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium, dostanú spolu s rozhodnutím o prijatí informáciu o termíne, mieste a spôsobe zápisu. Zákonní zástupcovia najneskôr do  24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdia prijatie na vzdelávanie. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača nezapíše v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí je neplatné.

     Na uvoľnené miesta bude škola prijímať ďalších neprijatých uchádzačom v poradí podľa výsledkovej listiny, pokiaľ si podajú odvolanie voči neprijatiu na štúdium.

      

      

     Ďalšie podrobné informácie o zápise budú uvedené v pozvánkach na prijímacie skúšky.

      

      

     Kritéria boli prerokované a schválené Pedagogickou radou SPŠSE v Nitre dňa: 21.02.2022

      

      

      

      

     Ing. Jozef Gerhát

     riaditeľ školy